Akademicki Kurs Typografii jest umiejscowiony na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa półtora semestru. Zasadniczo skupia się na dwóch aspektach: na składaniu tekstów i na projektowaniu krojów/fontów. Ale oczywiście w trakcie kursu poruszane jest szerokie spektrum zagadnień związanych z typografią.

 

Filozofię Akademickiego Kursu Typografii doskonale opisał Adam Twardoch, członek kadry AKT-u:

Zna­ko­mi­ty pol­ski pia­nista jaz­zo­wy Le­szek Moż­dżer po­wie­dział kie­dyś: »Jesz­cze mnie cią­gnie, żeby za­grać jak naj­wię­cej dźwię­ków, choć do­ce­niam ciszę. W mu­zy­ce cisza jest ważna. Głów­nym grze­chem mu­zy­ków jaz­zo­wych jest i­gno­rowa­nie ciszy, lęk przed nią. Cisza po­wodu­je na­pię­cie w mu­zy­ce«. To wła­śnie motto przy­świe­ca twór­com kon­cep­cji i wy­kła­dow­com AKT. Jed­nym z zadań, jakie przed sobą sta­wiamy, jest prze­ka­zanie u­czest­ni­kom kursu do­brych zasad kla­sycz­nej ty­po­gra­fii, tak, aby na­uczy­li się nimi świa­do­mie o­pe­rować. Uwa­żamy, że spo­koj­ne sta­wianie liter i roz­waż­ne o­pe­rowa­nie pustą prze­strzenią to u­mie­jęt­ność, którą na­le­ży nabyć zanim przy­stą­pi­my do eks­pery­men­tów. Aby być świet­nym kie­row­cą raj­do­wym, na­le­ży naj­pierw mi­strzow­sko o­pa­nować za­sady pro­wa­dze­nia sa­mo­chodu. Aby swo­bod­nie i świa­do­mie eks­pery­men­to­wać w ty­po­gra­fii i pro­jek­towa­niu, warto po­znać kla­sycz­ne za­sady czy­tel­no­ści, do­boru kro­jów, po­dzia­łu po­wierzch­ni, do­boru świa­teł mię­dzy­wier­szo­wych i mię­dzy­lite­ro­wych. Choć­by po to, żeby móc te za­sady łamać pięk­nie, u­ni­ka­jąc cha­osu i nie­za­mierzo­nej przy­pad­ko­wo­ści.